Fortum 2015

Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on päästötöntä ja tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia. Palveluksessamme on noin 8 000 energia-alan asiantuntijaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomme 808 miljoonaa euroa. Maksoimme 1 155 miljoonaa euroa osinkoa osakkeenomistajillemme ja tilikaudelta maksettavat verot olivat yhteensä 413 miljoonaa euroa. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Fortumin vuoden 2015 raportointi

Fortumin vuoden 2015 raportointikokonaisuuteen kuuluu tämä verkkosivu, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä verojalanjälkiraportti. Yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiöstä, energiantuotannosta, Fortumin tuotteista ja palveluista sekä kestävästä kehityksestä löytyy konsernisivustoltamme.
fortum.com/fi

Vuoden 2015 raportointimme perustuu integroidun raportoinnin periaatteisiin ja sisältää olennaista tietoa asioista, joiden arvioimme olennaisesti vaikuttavan Fortumin kykyyn luoda arvoa sidosryhmilleen.

Arvonluonti

Toimitusjohtajan tervehdys

Fortumin strategian tavoitteena on jatkuva kasvu ja kannattavuus. Strategian painopistealueita ovat puhdas energia, asiakkaat ja omistaja-arvon luominen. Pohjoismaiden markkinanäkymät eivät ole kovin rohkaisevia, mutta globaalit megatrendit tarjoavat meille mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia.

Pekka Lundmark
toimitusjohtaja


Toimitusjohtajan katsaus Fortumin konsernisivuilla

Visiona olla puhtaan energian edelläkävijä

Fortumin visiona on olla puhtaan energian edelläkävijä. Strategiamme neljä kulmakiveä ovat: Parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita; Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja; Kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa; sekä luomme uusia energialiiketoimintoja.

Missio

Tarjoamme asiakkaillemme energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää,
ja tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Strategia

Parannamme tuottavuutta ja
uudistamme toimialan rakenteita

Tarjoamme kaupungeille
kestäviä ratkaisuja

Kasvamme aurinko-
ja tuulivoimassa

Luomme uusia
energialiiketoimintoja

Lue lisää Fortumin strategiasta

Globaalit megatrendit vauhdittavat
energia-alan muutosta

Energia-alan muutosta vauhdittavat megatrendit: ilmastonmuutos, resurssien niukkuus, kaupungistuminen, entistä aktiivisemmat asiakkaat sekä digitalisaation ja teknologiakehityksen tarjoamat mahdollisuudet. Fortum vastaa näihin globaaleihin haasteisiin uudistetulla strategiallaan visionaan olla puhtaan energian edelläkävijä.

Lue lisää globaaleista megatrendeistä

Muutos kohti aurinkotaloutta kiihtyy

Tulevaisuuden energiajärjestelmä, aurinkotalous, perustuu päästöttömiin ja uusiutuviin energianlähteisiin. Aurinkotaloudessa energian tuotantoa ja kulutusta kehitetään jatkuvasti yhä resurssitehokkaampaan ja vähäpäästöisempään suuntaan. Muutos kohti aurinkotaloutta on jo alkanut Euroopassa, ja se muuttaa sähkön ja lämmön tuotantoa ja kulutusta.

Lue lisää aurinkotaloudesta

Avainluvut

Taloudellinen

Vertailukelpoinen liikevoitto
(jatkuvat toiminnot)

808 milj. euroa

(2014: 1 085 milj. euroa)


Liiketoiminnan rahavirta
(jatkuvat toiminnot)

1 228 milj. euroa

(2014: 1 406 milj. euroa)


Osakekohtainen tulos, Fortum yhteensä

4,66 euroa

(2014: 3,55 euroa)

Ympäristö

CO2-päästöttömän sähköntuotannon osuus

64 %

(2014: 64 %)


ISO 14001 -sertifioinnin kattavuus
(sähkön- ja lämmöntuotanto)

99,9 %

(2014: 99,9 %)


Energiatehokkuuden kumulatiivinen
paraneminen vuoteen 2012 verrattuna

1 240 GWh/a

(2014: 681 GWh/a)

Sosiaalinen

Naisten osuus johdosta

33 %

(2014: 33 %)


Tapaturmataajuus (TRIF), Fortumin henkilöstö

1,6

(2014: 2,0)


Tapaturmataajuus (LWIF), urakoitsijat

2,7

(2014: 3,2)

Päämarkkina-alueet

Markkina-asema

Fortum on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja ja toiseksi suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana lukeudumme maailman suurimpiin. Kaksi kolmasosaa tuotannostamme on vesi- ja ydinvoimaa, joten Fortum kuuluu myös Euroopan vähäpäästöisimpien tuottajien joukkoon.

Toimintaympäristö

MARKKINA-
OLOSUHTEET
VUONNA 2015

Lue lisää

FORTUM
MATKALLA
PARIISIIN

Lue lisää

PÄÄSTÖKAUPPA-
JÄRJESTELMÄN UUDISTUS
VAHVISTAA HIILIDIOKSIDI-
MARKKINOITA

Lue lisää

UUSI ENERGIA-
MARKKINAMALLI
HYÖDYTTÄISI KAIKKIA

Lue lisää (eng)

EUROOPAN ENERGIAUNIONIN
KEHITYS VAUHTIIN

Lue lisää (eng)

KIERTOTALOUS
EDISTÄÄ
RESURSSITEHOKKUUTTA

Lue lisää (eng)

POHJOISMAAT

Huolimatta maailmantalouden epävarmuudesta sähkönkulutus jatkoi lievää kasvua vuonna 2015. Kasvu tuli lähinnä teollisuuden lisääntyneestä kulutuksesta Ruotsissa ja Norjassa. Sähkön hinta laski edelleen. Hinnanlasku johtui korkeista vesivoiman tuotantomääristä, leudosta säästä ja raaka-aineiden matalista hinnoista. Myös tuetun tuulivoiman tuotannon kasvu vaikutti negatiivisesti spot-hintoihin.

VENÄJÄ

Sekä sähkön kysyntä että hinnat olivat edellisvuoden tasolla. Markkinat kärsivät taloudellisista pakotteista, valuuttakriisistä, matalasta öljyn hinnasta sekä inflaation äkillisestä voimistumisesta.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ EUROOPASSA

Pariisissa saavutettu maailmanlaajuinen ilmastosopimus vauhdittaa energiajärjestelmän muutosta ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. EU:n muita keskeisiä teemoja vuonna 2015 olivat päästökauppajärjestelmän uudistus, sähkömarkkinamallin kehitys, raportti Energiaunionin tilasta sekä kiertotalouspaketti.

Suoriutuminen

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Tarjoamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää.

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Fortumin taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta. Konsernin kestävän kehityksen tavoitteet painottavat Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mittaavat ympäristö- ja turvallisuustulosten lisäksi yhtiön mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä sähkön- ja lämmöntuotannon varmuutta.

2015 2014
Vertailukelpoinen liikevoitto, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 808 1 085
Vertailukelpoinen EBITDA, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 1 102 1 457
Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot, milj. euroa 582 626
Sijoitetun pääoman tuotto, Fortum yhteensä, % 1) 22,7 19,5
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA), Fortum yhteensä 2) -1,7 2,3
CO2 -päästöt, milj. tonnia 19,2 20,3
Kumulatiivinen energiatehokkuuden paraneminen verrattuna vuoteen 2012, GWh/a 1 240 681
Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa, % 34 32
Uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa, % 8 6
Investoinnit uusiutuvaan energiaan, milj. euroa 148 151
Tapaturmataajuus (LWIF), oma henkilöstö ja urakoitsijat yhteensä 1,8 2,1
Vakavien tapaturmien määrä 16 16
Sairauspoissaoloprosentti 2,4 2,4
Lähtövaihtuvuus, % 8,6 8,1
Toimittaja-auditoinnit, kpl 9 14
1) Tavoite: 12 % vuoden 2015 loppuun, 10 % vuodesta 2016 lähtien. 2015 ja 2014 sisältää sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä saadut tuotot
2) Tavoite: noin 2,5. Fortumilla on suuri kassa johtuen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä.

Fortum on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Norjassa sekä Baltian maissa. Fortumin toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät myyntituotoista asiakkailta, ostoista palvelun- ja tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja osingoista osakkeenomistajille, kasvu- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä maksetuista veroista. Asiakastyytyväisyys ja kykymme luoda arvoa asiakkaille ovat menestyksemme avaintekijöitä.

Toiminnallamme on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Teemme osamme toimivassa yhteiskunnassa esimerkiksi maksamalla osinkoja julkisen sektorin osakkeenomistajillemme. Maksamamme osingot tukevat yhteiskunnan perustoimintoja ja rakentavat hyvinvointia. Investoinnit ja tavaroiden ja palveluiden ostot työllistävät sekä paikallisesti että toiminta-alueidemme ulkopuolella. Maksamillamme palkoilla ja veroilla on positiivinen vaikutus paikallisyhteisöihin.

Olemme merkittävä tavaroiden ja palvelujen ostaja: Hankintavolyymimme vuonna 2015 oli 2,2 miljardia euroa. Sovellamme hankinnassa samoja kestävän kehityksen periaatteista kuin omissa toiminnoissamme. Ostoistamme 527 miljoonaa euroa kohdistui investointeihin. Fortumin polttoainehankinnat vuonna 2015 olivat 567 miljoonaa euroa.

Fortumin vuoden 2015 jatkuvien toimintojen tulos ei ollut tyydyttävä. Liikevaihto pieneni 3 459 miljoonaan euroon (2014: 4 088) johtuen lähinnä matalista sähkön hinnoista sekä heikentyneestä Ruplan kurssista. Hyvin matalat sähkön hinnat heikensivät kannattavuuttamme koko vuoden ajan. Sähkön hintoja piti alhaalla lähinnä poikkeuksellinen vesitilanne ja matalat raaka-ainehinnat.

Heikko markkinatilanne ja raskas kulutaakka, jota kasvatti erityisesti ydinvoimakapasiteetin veronkorotus Ruotsissa, pakottivat ennenaikaisiin ydinvoimayksiköiden sulkemispäätöksiin. Tästä aiheutui mittavia alaskirjauksia, jotka yhdessä muiden alaskirjausten ja varausten kanssa rasittivat tulosta yhteensä 918 miljoonalla eurolla.

Fortumin liikevoitto kasvoi kuitenkin 4 245 miljoonaan euroon (2014: 3 428) johtuen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Yrityskauppa päätti vuonna 2013 aloitetun Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan myyntiprosessin. Myös Fortumin tase on vahva. Vuoden 2015 lopussa nettovelan suhde käyttökatteeseen oli -0,5 sillä Fortumin nettokassa oli yli 2 miljardia euroa positiivinen. Vuoden aikana nettovelka pieneni noin 6,5 miljardia euroa Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin myötä.

Ympäristötehokkuus

CO2-päästöt

Sähkön- ja lämmöntuotantomme suorat hiilidioksidipäästöt olivat 19,2 miljoonaa tonnia. Energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöjen viiden vuoden keskiarvo oli 191 g/kWh. Päästöjen vähentyminen vuonna 2015 johtuu pääasiassa hiililauhdutusvoiman vähäisestä tuotannosta Suomessa.

Energiansäästö

Vuonna 2015 saimme päätökseen hankkeita, joiden seurauksena saavutamme 559 GWh:n vuotuisen energiansäästön. Vuodesta 2013 lähtien olemme nyt saavuttaneet kokonaisuudessaan 1 240 GWh:n vuotuisen energiansäästön, mikä on linjassa tavoitteemme kanssa. Tavoitteenamme on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä yli 1 400 GWh:n vuotuinen energiansäästö vuoteen 2012 verrattuna.

EHS-poikkeamat

Vuonna 2015 tapahtui 18 merkittävää ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamaa (EHS-poikkeamat), kun tavoite oli enintään 27. Olemme onnistuneet eliminoimaan suuret tulipalot ja vähentämään räjähdysten ja ympäristöön tapahtuneiden vuotojen määrää.

Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan

Toimitusvarmuus

Energian toimitusvarmuus on ensiarvoisen tärkeää Fortumille. Mittaamme CHP- ja vesivoimalaitostemme käytettävyyttä energiakäytettävyysindikaattorilla. CHP-laitostemme keskimääräinen energiakäytettävyys vuonna 2015 oli 96,4 %; kun tavoite oli 95 %. Vesivoimalaitostemme energiakäytettävyys oli 99,2 %. Loviisan voimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli kansainvälisesti mitattuna korkea, 92,9 %.

Turvallisuus

Tavoitteenamme on olla turvallinen työpaikka omalle henkilöstöllemme ja urakoitsijoillemme. Fortumin henkilöstön lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuus (TRIF) parani vuonna 2015 ja oli 1,6. Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LWIF) oman henkilöstömme osalta oli 1,1 ja urakoitsijoiden osalta 2,7. Vuonna 2015 ei tapahtunut kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Emme saavuttaneet vakaville työtapaturmille asetettuja tavoitteita. Vuoden aikana tapahtui 16 vakavaa työtapaturmaa, kun tavoite oli alle 8.

Tuki yhteiskunnalle

Fortum tukee yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissaan. Tavoitteenamme on, että yhteistyöstä on hyötyä molemmille osapuolille. Vuonna 2015 tukemme yleishyödylliseen toimintaan oli noin 3,6 miljoonaa euroa.

CHP-laitostemme keskimääräinen energiakäytettävyys
vuonna 2015 oli
96,4 %

Kohti puhtaan energian strategiaa

Julkistimme helmikuussa 2016 Fortumin uuden vision ja neljä strategista kulmakiveä. Strategia pohjautuu vahvasti olemassa oleviin vahvuuksiimme, kokemukseemme ja osaamiseemme. Viime vuoden aikana kehitimme uutta osaamista ja vahvistimme liiketoimintojamme strategian kulmakivien mukaan.

Kesäkuussa 2015 saimme päätökseen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin, mikä vahvisti merkittävästi taloudellista asemaamme. Meillä on nyt hyvät edellytykset edistää toimialan rakennemuutosta. Venäjän investointiohjelmamme on lähes valmis, kun Chelyabinsk GRES:n ensimmäinen CHP-yksikkö kytkettiin verkkoon. Asiantuntijapalvelujemme kysyntä esimerkiksi ydinvoimasektorilla kehittyi myönteisesti.

Kehitimme monissa Euroopan kaupungeissa lämmön ja sähkön tuotannon tehokkuutta ja lisäsimme paikallisten polttoaineiden käyttöä. Edistimme kaupunkien haasteisiin vastaavia kestäviä ratkaisuja, kuten hukkalämmön hyödyntämistä, avointa kaukolämpöä, kysyntäjoustoa ja sähköautojen lataamispalveluita. Ensimmäinen täysin uusi aurinkovoimalaitoksemme vihittiin käyttöön Intiassa, ja päätimme investoida tuulivoimaan Venäjällä ja Ruotsissa.

Teimme yhteistyötä lupaavien start-up-yritysten, yliopistojen, teknologiayhtiöiden ja tutkimuslaitosten kanssa tutkiaksemme aaltoenergian, maalämmön ja big datan mahdollisuuksia. HorsePower-palvelumme saavutti kansainvälistä mainetta, ja Otso-bioöljyämme testattiin myös ulkomailla.

Hallinto

Fortumin osake (FUM1V) on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1998 alkaen. GICS-luokitukset (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Suomen valtio oli noin 50,76 % osakeomistuksellaan Fortumin suurin omistaja 31.12.2015.

Fortumin hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Fortum noudattaa poikkeuksetta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010.

Lue lisää

Caset

Energiatehokkuutta lauhdutinteknologialla

Joensuun voimalaitokselle asennettu savukaasulauhdutin on pienentänyt polttoaineen tarvetta. Myös rikki- ja hiukkaspäästöt saavat kyytiä kulkeutuessaan märkäpesurin läpi.

Lue lisää

Vastuullista aurinkoenergiaa Intiassa

Fortumin Kapelin aurinkovoimalaitoksen toimittajan valinnassa oli vastuullisuus tärkeässä roolissa. Kumppaneilta edellytämme samoja eettisiä liiketoimintatapoja, joita noudatamme omassakin toiminnassamme.

Lue lisää

Knut lataa autonsa Fortumin sähköllä – kotona ja tien päällä

Knut Johansenista tuli yksi Norjan 70 000 sähköauton omistajasta toukokuussa 2015. Hän on alkanut sen jälkeen nähdä yksityisautoilun tulevaisuuden olevan sähköinen.

Lue lisää

Jäte – ongelmasta mahdollisuus

Kaikki jäte ei sovi kierrätettäväksi, joten jätteenpoltolla voidaan vähentää kaatopaikkaläjitystä ja energiantuotannon päästöjä. Samalla se luo Fortumille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää

Raportointikokonaisuus

Olennaisuusarviointi

Vuoden 2015 raportointimme perustuu integroidun raportoinnin periaatteisiin ja sisältää olennaista tietoa asioista, joiden arvioimme olennaisesti vaikuttavan Fortumin kykyyn luoda arvoa. Käsityksemme sidosryhmien näkemyksistä perustuu One Fortum -tutkimuksen, asiakastyytyväisyystutkimusten ja sidosryhmille tehdyn kestävän kehityksen tutkimuksen tuloksiin sekä päivittäisen sidosryhmäyhteistyön kautta saatuun tietoon.